Kurumların başarısı, liderlik yetkinliklerine sahip yetenekli çalışanlarının performansına bağlıdır. Günümüzde çağdaş kurumlar iş liderlerini kendi içlerinden yetiştirmeye özen gösteriyorlar. En alt düzeyden başlayarak çeşitli yönetim kademelerinde üstün performansa sahip çalışanları adım adım geliştirmek, kurum içinde liderlik akışının önünü açar, kuruma bütünlük ve yön kazandırır.

Liderlik basamaklarının her birinde yöneticilerden, giderek karmaşıklaşan farklı roller beklenmektedir. Planlama, organizasyon, kaynak yönetimi gibi işlevlerin yanı sıra değişimi yönetmek, strateji belirlemek, çalışanları seçmek, görevlendirmek, performanslarını izlemek, geliştirmek ve harekete geçirmek gibi roller, farklı zihin haritaları ve yetkinliklerin geliştirilmesini gerekli kılar. Stratejik planlama, değişim yönetimi, performans yönetimi, proje yönetimi, etik yönetimi, eleman seçiminde yapılandırılmış görüşme yaparak işe alım yönetimi bunlar arasındandır. Yönetim Programları liderlik basamaklarında yükselen her kademeden iş liderinin etkinliğini artıracak yaklaşımlar sunar.


BELS® (Baltaş Etkin Liderlik Semineri

Lider sonucu değiştiren kişidir. İş lideri değişimin yönünü doğru teşhis eder ve kurum adına geleceği şekillendirir. Bu hedefe ulaşmak için çevresini ikna eder, ilham verir ve harekete geçirir. Bu program yöneticilik becerilerinin yanı sıra insan yönetimine odaklanan çağdaş kurumların yönetiminde iş lideri olarak görev alan yöneticilere yeni bir zihin haritası kazandırır, üstlendikleri rolün boyutlarını tanımlar, çerçevesini çizer.

Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Lider kişiliğini ve yeni binyılda yöneticinin değişen rolünü belirleme
 • Başarılı ve başarısız liderin özelliklerini tanıma
 • İş liderinin duygusal zekası ve liderlik tarzlarına uygulama
 • Çalışanların yeterlilik ve gönüllülük düzeyleriyle yönetim tarzını eşleştirme
 • Etkin karar verme ve karar durumunu analiz etme
 • Etki yaratmak için stratejik iletişim becerileri geliştirme
 • Davranış ve kararlarda iş etiğinin temel ilkelerini fark etme
 • Kriz anında liderlik davranışı özellikleri gösterebilme

Kuruma kazandırdıkları:

 • Kurum içinde liderlik yetkinliklerini geliştirme
 • Vizyon, misyon, değerler doğrultusunda geleceğe yön verme
 • Yönetim tarzları ve etkin liderlik becerilerini kazandırma
 • Kurumda ekip olgunluğunu geliştirme
 • Kurum kararlarında ve uygulamalarında etkinliği artırma
 • İş yerinde güven sağlama
 • Kurum değerleriyle iş ahlâkının temel ilkelerini bağdaştırma

Katılımcı profili: Ekip liderleri ve her düzeyde yöneticiler
Katılımcı sayısı: 15 kişi
Süre: 2 + 2 günYönlendirme ve Yol Gösterme (Koçluk Eğitimi)

Yüreklendirilen çaba, katma değer olarak işe geri döner. Kurum amaçları doğrultusunda koçluk rolü üstlenmek, çalışanları görevlendirmek, değerlendirmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve yönlendirmek çağdaş yöneticilerin geliştirmeleri gereken bir yetkinliktir. Bu program çağdaş liderlik davranışı çerçevesinde, amaca yönelik bilgilendirme, destekleme, gözlemleme, geribildirim ve izleme becerileri kazandırma ve geliştirmeyi hedefler.
Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Sorumluluklarını çalışanlarla paylaşma
 • Çalışan performansını nesnel ölçütlerle değerlendirme ve geliştirme
 • Geribildirim becerileri kazanma
 • Ekip üyelerinin performansından sorumluluk üstlenme
 • Karmaşık ve çelişkili durumlarda uzlaşma ortamı yaratma
 • Koçluk yetkinliklerini geliştirme
 • Etkili koçluk görüşmesi yapılandırma

Kuruma kazandırdıkları:

 • İş amaçları ve iş rollerini açık ve net olarak tanımlama
 • Kurum ihtiyaç ve amaçları doğrultusunda performans standartları yapılandırma
 • Çalışanları yetkinlik ve isteklilik temelinde geliştirme
 • İnsan kaynağını geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlama
 • İş başında çalışan performansını gerçekçi değerlendirme ve iyileştirme

Katılımcı profili: Başkalarını yöneten her kademede yöneticiler, ekip liderleri
Katılımcı sayısı: 15 kişi
Süre: 2 günTemel Yönetim Becerileri

Yöneticilik ve liderlik, farklı ancak birbirini tamamlayan yetkinlikler gerektirir. Günümüzde planlama, uygulama, kontrol ve kaynak yönetimi gibi temel yöneticilik yetkinliklerinin yanı sıra, çalışanları görevlendirme, geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinlikleri de aynı öneme sahiptir. Temel Yönetim Becerileri programı, çağdaş iş liderinin gerek duyduğu insan yönetimi becerilerini sunan bir programdır.

Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Çalışanlara yön verme, yetkinliklere göre görevlendirme
 • Beklenen kalite ve standartta sonuç alma
 • Çalışan performansını iş sonuçlarına göre değerlendirip geliştirme
 • Savunmadan ve suçlamadan geribildirim verme
 • Gelişime açık, "gönüllü" çalışanlara sahip olma
 • Hesaplanmış risk almayı teşvik etme
 • Yaratıcılığı ve fikir üretimini artırma

Kuruma kazandırdıkları:

 • Kurumun stratejik hedefleriyle çalışan hedeflerini bağdaştırma
 • Çalışan hedeflerine ve sonuç odaklı yöntemlere açıklık kazandırma
 • Üretkenliği ve ekip bilincini artırma
 • Yöneticileri ileri görevlere hazırlama ve yönetim etkinliğini artırma
 • İnsan kaynağının yönetme becerilerini geliştirme

Katılımcı profili: Ekip liderleri, her düzeyde yöneticiler
Katılımcı sayısı: 15 kişi
Süre: 2 günGörüşme Teknikleri

Görüşme Teknikleri semineri, yöneticilere uygun yeteneği keşfetme becerileri kazandıran, yapılandırılmış davranışsal görüşme teknikleri ve iletişim becerilerini geliştiren bir program sunar. Adayın yetkinliklerinin derinliğine ve somut olarak ortaya çıkmasını, doğru adayın doğru işle eşleştirilmesini sağlar.


Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Görüşme öncesi hazırlık aşamasını yönetme
 • Yetkinlik ve becerileri analiz etme
 • Beden dilini doğru kullanma ve adayın beden dilini yorumlama
 • Aday merkezli etkin dinleme ve uygun mesaj aktarma
 • Doğru yapılandırılmış sorularla hedeflenen bilgiye ulaşma
 • Adayı somut davranış-sonuç ilişkisi içinde derinliğine değerlendirme
 • Görüşme sürecini kontrol etme, somut bilgiyi açığa çıkarma
 • İşin gerektirdiği yetkinliklerle adayın niteliklerini eşleştirme

Kuruma kazandırdıkları :

 • Kuruma özgü görüşme ve görüşmeci standartları oluşturma
 • İşe alım görüşmelerine nesnellik ve etkinlik kazandırma
 • Kurumun ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerileri saptama
 • Adayların nitelik, deneyim, beceri ve yetkinliklerini teşhis etme
 • İşe alım ve yerleştirme yanılmalarını azaltma
 • İşe alım süreçlerinin maliyetini düşürme

Katılımcı profili: İşe alım süreçlerinde görev alan yöneticiler
Katılımcı sayısı: 12 kişi
Süre: 2 günPerformans Değerlendirme ve Geliştirme

Performans Yönetimi semineri, kurum hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefler. Kurum içinde değerlendiren ve değerlendirilenleri, performans yönetim süreci ve yetkinlik modeline ilişkin bilgilendirir, performansın iyileştirilmesi ve kişisel gelişim planları için gerekli yöntemleri sağlar.

Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Adil, objektif ve yetkinlik temelli performans değerlendirme
 • Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
 • Çalışanların yetkinlik düzeylerini geliştirme
 • Görüşme sırasında bilgi toplama, soru sorma ve yapıcı geribildirim verme
 • Eğitim ihtiyaçlarını belirleme
 • Güvenilir ücretlendirme, terfi, ödüllendirme ve işe son verme kararları oluşturma
 • Performans değerlendirme sürecinin önemini benimseme

Kuruma kazandırdıkları:

 • Etkin performans yönetim sistemini kuruma mal etme
 • Performans değerlendirme sürecine işlerlik kazandırma
 • Performans sonuçlarına dayalı kurumsal kararlar oluşturma
 • İnsan kaynağını güvenilir, adil ve nesnel ölçütlerle etkin kılma
 • Geliştirme politikalarını somut verilere dayandırma

Katılımcı profili: Her düzeyde yöneticiler
Katılımcı sayısı : 15 kişi
Süre: 2 günYönetimde Stratejik Planlama

Değişken iş ortamlarında, yönetimin başarısı stratejik düşünme disiplinine bağlıdır. Program; problem çözme, karar verme, kontrol etme, yönlendirme ve koordine etme gibi yetkinlikleri, kurumun geleceğe yönelik etkinliklerini planlama ve yürürlüğe koyma yöntemlerine uygulamaktadır. İş liderlerinin farklı yönetim fonksiyonlarına analitik bir bakış ve çözüm odaklı yaklaşım geliştirmelerini hedeflemektedir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Kurum hedeflerine ulaşma yollarını belirleme
 • Durum analizi: Bilgi toplama, düzenleme, analiz etme becerileri kazanma
 • SWOT analizi: Güçlü ve zayıf yönleri, tehdit ve fırsatları saptama
 • PESTE analizi: Dış etkenleri çözümleme
 • Verilerin analizine dayalı hedef ve strateji oluşturma
 • Hedef, strateji, plan, uygulama ve izleme aşamalarını etkin yönetme

Kuruma kazandırdıkları:

 • İç ve dış koşullar bağlamında sürdürülebilir rekabet avantajı yaratma
 • Kurum performansını, somut verilerin çok yönlü analizine dayandırma
 • Kurum, bölüm ve çalışan hedeflerini eş doğrultuda planlama
 • İş yapış biçimlerini ve kurum kararlarını nesnel temellere dayandırma

Katılımcı profili: Karar yetkisine sahip tüm yöneticiler
Katılımcı sayısı: 12 kişi
Süre: 2 günProje Yönetimi

Proje Yönetimi semineri, proje aşamaları, yöntem ve araçlarını tanıtmayı ve projeyi hayata geçirme becerisi kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Proje yönetiminin insan yönetimi boyutunu ele alarak, proje ekibinin yönetimi, işbölümünün hayata geçirilmesi, rol ve sorumlulukların belirlenmesi, iş akışının düzenlenmesi ve yönetilmesi yetkinliklerini geliştirir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Proje yönetim sürecini ve gelişim aşamalarını kavrama
 • Proje yöntem ve araçlarını kullanma yetkinliği geliştirme
 • Sonuç odaklı ekip çalışması alışkanlığı kazanma
 • Emir verme yetkisine sahip olmadığı kişilerle çalışma yöntemleri kazanma
 • Proje ekibine liderlik etme
 • Kaynakları etkin kullanma ve ortak çalışma becerileri kazanma
 • Amaca yönelik iş geliştirme özelliği kazanma

Kuruma kazandırdıkları:

 • Kurumda yöntemli ve tanımlı çalışma yaklaşımını yerleştirme
 • Katma değer ve sinerji yaratmaya yönelik çalışma modeli geliştirme
 • Kurum içinde ortak çalışma prensipleri geliştirme
 • Matriks yapıyı etkin şekilde uygulama
 • Yassılaşmış yönetim anlayışı içinde proje yönetimini hayata geçirme

Katılımcı profili: Proje çalışmaları içinde rol alan ekip liderleri ve üyeleri
Katılımcı sayısı: 15 kişi
Süre: 2 günDeğişim Yönetimi

Şirketlerde yaşanan yeniden yapılanma, birleşme, satınalma, küçülme gibi kurumsal dönüşümler ile işletme veya bölüm düzeyindeki yönetim, süreç, sistem ve teknoloji değişikliklerinin neden olduğu değişim hareketlerine karşı birey ve kurumların hazırlıklı olması yaşamsal önem taşımaktadır. Bu dönemlerde sürece işlerlik kazandıran yaşamsal enerji, insanların ve kurum kültürünün içinde saklıdır ve harekete geçirilmesi gerekir. Bu program, değişim süreçlerine önderlik eden yöneticilere, sürecin en kritik kitlesi olan ilk ve orta kademe yöneticilerine ve süreçten etkilenen tüm taraflara değişimin olumlu yönlerine odaklanmak ve olumsuz etkileri ez aza indirmek için etkin yöntemler sunar.

Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Günümüzde bireyleri ve kurumları etkileyen değişim dalgalarını tanıma
 • Değişime karşı oluşan direnci yönetme
 • Değişimin yarattığı stres ile başaçıkma
 • Değişim evrelerini tanıma
 • Değişime direnç ve direnci aşma
 • Değişimin stratejik iletişimini planlama ve yönetme
 • Değişim yetkinlikleri kazanma

Kuruma kazandırdıkları:

 • Değişime açık ortak kurum kültürü ve değer sistemi oluşturma
 • Geçmiş ve gelecek değişim projelerine farklı gözle bakabilme becerisi geliştirme
 • Değişim sürecini kurumun iş yapma biçimi olarak algılayabilmesini sağlama
 • Değişim ve sürdürülebilir rekabet arasındaki ilişkiyi netleştirme
 • Kurumun esneklik ve girişimcilik boyutuna katkı

Katılımcı profili: Değişim projeleri içinde yer alan yönetici ve çalışanlar
Katılımcı sayısı: 15 kişi
Süre: 2 günKrizde Değer Yaratmak

Krizlerin ardından gelen toparlanma dönemlerinde yaşanan verimlilik düşüşü ve karamsarlık, kurumlar için önemli ve o ölçüde zorlu bir süreçtir. "Geride kalan sendromu" sonucunda yaşanan güvensizlik, isteksizlik ve umutsuzluk duyguları çalışanlara hakim olur. Bu program, kriz ertesinde sistemi ayakta tutacak ve ileriye taşıyacak olan çalışanları yeni rollere hazırlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Katılımcıya kazandırdıkları:

 • Krizleri fırsata çevirme becerileri kazanma
 • Zihin haritalarını yeniden yapılandırma
 • Duygusal, zihinsel ve davranışsal engelleri verimliliğe yöneltme
 • Olumsuz duygularla başaçıkma
 • Krizde liderlik davranışını geliştirme
 • Beklenmedik ve belirsiz koşullarda hızlı karar alma ve uygulama
 • Olumsuz koşullarda çalışan enerjisini olumluya çevirme

Kuruma kazandırdıkları:

 • Yeni koşullara uygun stratejik hedef ve misyon belirleme
 • Sistemin krize bağışıklığını ve dayanıklılığını artırma
 • Kriz sonrasında yeni iş alışkanlıkları ve iş yapma biçimleri kazanma
 • Kurum kültürünü yeniden yapılandırma
 • İnsan kaynağının kriz koşullarına uyumunu sağlama
 • Krizin yıkıcı etkilerini azaltma

Katılımcı profili: Üst ve orta düzeyde yöneticiler
Katılımcı sayısı: 15 kişi
Süre: 2 günEtik Yönetimi

Etik kodlar, etik politikalar ve davranış kodları, kurumların faaliyet alanlarına özgü değer ve ilkeleri doğrultusunda çalışanlara yol gösterir. Etkin etik yönetimi aynı zamanda kamuoyuna karşı da bir taahhüttür ve kurumun itibarını, giderek de kârlılığını belirler. Bu programın amacı, dokuz adımlık bir süreçte etik yönetimi anlayışını kazandırmak, kurum misyonu doğrultusunda oluşturulan kurumsal kodlarla bireylerin zihinlerindeki içsel kodları "yüzleştirerek" örtüştürmek ve kurumsal kodları netleştirmek ve pekiştirmektir.


Katılımcıya kazandırdıkları:

 • İş etiğine uygun karar ve davranış geliştirme
 • Üst yönetim ve iş liderleri olarak model oluşturma
 • İş yaşantı örneklerinden yararlanarak etik değerleri pekiştirme
 • Etik değerlerin davranışsal karşılıklarını öğrenme
 • Sorun ve çözüm yaşantılarını paylaşıp değerlendirme
 • İş etiği doğrultusunda inanç oluşturma ve destek verme

Kuruma kazandırdıkları:

 • Kurum misyonunun dayandığı felsefeyi açık ve anlaşılır kılma
 • Etik ilke ve kodlara işlerlik kazandırma
 • Etik kodlarla iş yaşamı arasında anlamlı ilişkiler kurma
 • Kurumsal iletişimi yönetme
 • Birey namusuyla kurum namusu arasındaki bağı güçlendirme

Katılımcı profili: Üst ve orta kademe yöneticiler, tüm çalışanlar
Katılımcı sayısı: 15 kişi
Süre: 2 gün

Ortak Kurum Kültürü Oluşturma Programları
Yönetim Programları
 
BELS® (Baltaş Etkin Liderlik Semineri)
Yönlendirme Ve Yol Gösterme
Temel Yönetim Becerileri
Görüşme Teknikleri
Performans Değerlendirme ve Geliştirme
Yönetimde Stratejik Planlama
Proje Yönetimi
Değişim Yönetimi
Krizde Değer Yaratmak
Etik Yönetimi
   
Yetkinlik ve Beceri Geliştirme Programları
Kişisel Gelişim Programları
Özelleştirilmiş Programlar